2e principiële goedkeuring decreet

In voorbereiding van de tweede principiële goedkeuring werd aan de strategische adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) om advies gevraagd op het ontwerp van decreet. Op basis van dit advies werden wijzigingen aangebracht. De bemerkingen waren van die aard dat ze opgenomen konden worden in de aangepaste memorie van toelichting bij het voorontwerp van decreet. Er werden dus geen aanpassingen gedaan aan het ontwerp van decreet. Een aantal van de bemerkingen hebben betrekking op de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten en kunnen daar behandeld worden, zoals de positionering van opvoedingsondersteuning, de mechanismes tot netwerkvorming, de gegevensdeling …

Bij het voorleggen van het voorontwerp van het decreet werden volgende documenten aan de leden van de Vlaamse Regering toegelicht: