Concepttekst

Begin 2012 werd in  deze concepttekst beschreven hoe we de uitbouw van de preventieve gezinsondersteuning verder zien evolueren. Op basis daarvan voerden Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en Kind en Gezin de dialoog met de verschillende partners om tot het decreet op de preventieve gezinsondersteuning te komen. De Huizen van het Kind zijn een speerpunt in deze verdere uitbouw.


Doelstelling

De pdf concepttekst beschrijft de ambities inzake de preventieve gezinsondersteuning en hoe we dit domein willen organiseren om dat waar te maken. Een decreet moet daarvoor de regelgevende basis leggen. Door de concepttekst te bespreken met tal van partners uit de preventieve gezinsondersteuning wilden we zicht krijgen op wat er precies geregeld en beschreven moet worden in het decreet en later in de uitvoeringsbesluiten.


Aanpak

We organiseerden de consultatieronde met de betrokken partners in het eerste deel van 2012. De basis van elke consultatie was de concepttekst. Afhankelijk van de partner werden er enkele thema's uit de concepttekst afgebakend. Afhankelijk van het verloop van het consultatiemoment werden er afspraken gemaakt voor een vervolg.
Het forum waarop en de constellatie waarin (bv. individuele voorzieningen of koepelorganisaties) de consultatie verliep verschilde afhankelijk van de partners.


Partners

Er zijn tal van partners uit de preventieve gezinsondersteuning en het is belangrijk om die verschillende perspectieven in rekening te brengen. De consultaties gingen dan ook zeer breed, al was de ene partner intensiever betrokken dan de andere. De lijst van categorieën van partners:

  • door Kind en Gezin gesubsidieerde sectoren (consultatiebureaus, inloopteams, opvoedingswinkels, expertisecentra kraamzorg, CKG's, prenatale steunpunten, ...)

  • de verschillende bestuurlijke niveau's

  • organisaties actief op het vlak van opvoedingsondersteuning

  • medische- en zorgberoepen zoals artsen, vroedvrouwen, diensten voor gezinszorg

  • belendende sectoren zoals het algemeen welzijnswerk en de CLB's

  • verschillende administraties en agentschappen binnen de Vlaamse overheid zoals Integrale Jeugdhulp, Zorg en Gezondheid, ...

  • vrijwilligersorganisaties zoals de Gezinsbond

  • meso-structuren zoals huisartsenkringen, logo's, SEL's, ...

  • werknemers- en werkgeversorganisaties

  • organisaties en bewegingen met een specifieke expertise zoals het VIGEZ, het Vlaamse Netwerk waar Armen het Woord nemen, ...


Besprekingen

januari 2012 - februari 2012 - maart 2012 - april 2012 - mei 2012 - juni 2012