Definitieve goedkeuring decreet

Decreet Preventieve gezinsondersteuning goedgekeurd

Op woensdag 20 november 2013, tijdens de internationale kinderrechtendag, keurde het Vlaams Parlement het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Een week later, op 29 november, werd het decreet bekrachtigd door de Vlaamse regering.

Huizen van het Kind…

Vele organisaties, professionelen, vrijwilligers en burgers zetten zich elke dag in voor gezinnen met kinderen en jongeren én voor kinderen en jongeren zelf. Zo geven ze vorm aan een diversiteit aan ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien.

Omdat (aanstaande) gezinnen de ondersteuning verdienen die ze nodig hebben, is het belangrijk om de krachten te bundelen. Dankzij de goedkeuring van het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, wordt de decretale basis hiervoor gelegd.

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind biedt lokaal de mogelijkheid om een zo ruim mogelijke ondersteuning samen te brengen zodat gezinnen met kinderen en jongeren én kinderen en jongeren er zelf op termijn terechtkunnen voor een samenhangende ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien.

… een lokale samenwerking in functie van de gezinnen…

De noden van gezinnen en het aanbod kunnen lokaal verschillend zijn. Daarom zijn de Huizen van het Kind in de eerste plaats een lokaal verhaal. In elke gemeente, of over verschillende gemeenten heen kan er een rijk aanbod samengebracht worden. Iedereen die gezinnen met kinderen ondersteunt, wordt aangemoedigd om dat aanbod te integreren in een samenwerkingsverband Huis van het Kind. Zo vormen opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, nood aan sociale steun,… een sterk en samenhangend geheel.

Omdat lokale besturen een belangrijke rol spelen in het vormgeven van een lokaal gezinsbeleid, krijgen ze ook in de Huizen van het Kind een prominente rol, samen met de lokale partners.

…vandaag al.

Vandaag wordt al door een verscheidenheid aan partners in heel wat gemeenten werk gemaakt van Huizen van het Kind. Doorheen deze initiatieven zien we volgende partners en aanbod opduiken:

Buurtwerking, centra algemeen welzijnswerk, OCMW, centra voor leerlingenbegeleiding, consultatiebureaus, expertisecentra kraamzorg, gezinsbond, huisartsen, huistaakbegeleiding, initiatieven van burgers en gezinnen, inloopteams, inschrijvingen voor vakantiewerkingen, kinderopvang met onder andere het lokaal loket kinderopvang, mobiele en ambulante ondersteuning van centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, speelpleinwerkingen, ontmoetingsplaatsen, opvoedingswinkels, oudergroepen, prenatale steunpunten, ruilwinkels, socio-cultureel werk, speel-o-theken, voorlichtingsavonden van mutualiteiten, vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het vlak van gezinsondersteuning, vroedvrouwen, …

Deze lijst is dynamisch; nieuwe opportuniteiten worden voortdurend op lokaal vlak verkend.

Daarnaast zijn ook al een aantal initiatieven voorlopig gelabeld als inspirerend voorbeeld. Deze zijn te vinden op http://www.huizenvanhetkind.be/hk/projecten/.

Nog meer in de toekomst.

Op termijn komen er in heel Vlaanderen Huizen van het Kind. De regelgeving (het decreet en bijhorend uitvoeringsbesluit) die dit moet ondersteunen treedt in werking vanaf 1 april 2014.

Met een bijzondere uitdaging in het kader van de strijd tegen kinderarmoede

De Huizen van het Kind kunnen een krachtig instrument zijn in de strijd tegen Kinderarmoede. Ze zijn immers toegankelijk voor alle gezinnen en net daardoor kunnen ze een belangrijke rol spelen in functie van gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Het is belangrijk om in de Huizen van Kind een aanbod te creëren voor de ondersteuning van de maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Op die manier vervullen de Huizen van het Kind een belangrijke rol in het lokale beleid en in hun strijd tegen kinderarmoede. Hiermee wordt het armoedeplan van minister Ingrid Lieten mee ondersteund.

Het decreet zoals voorgelegd aan het Vlaams Parlement

Lees hier het decreet (vanaf pagina 30). 

Belangrijkste wijzigingen in het decreet na amendering

1. Het optrekken van de leeftijd
Waar voorheen gesproken werd van minderjarigen (kinderen en jongeren tot 18 jaar) wordt nu ook het begrip jongere gedefinieerd (tussen de 15 en de 24 jaar) waarmee de doelgroep qua leeftijd uitgebreid wordt.

2. Ook gericht op kinderen en jongeren zelf
In een vorige versie werd het decreet gericht naar (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Omdat de behoefte van elk lid van het gezin erkend dient te worden is de doelgroep nu omschreven als: alle gezinnen met kinderen en jongeren, kinderen en jongeren zelf, alsook aanstaande ouders.

3. Wie neemt initiatief ?
De rollen om tot een Huis van het Kind te komen zijn meer gedefinieerd en worden als volgt omschreven:
“Elk lokaal bestuur en elke lokale actor die relevant is voor de preventieve gezinsondersteuning, kan initiatief nemen tot het organiseren van een Huis van het Kind. Elk initiatief verloopt in samenwerking met het lokaal bestuur. Bij gebreke aan initiatief neemt het lokaal bestuur het initiatief op zich.”

4. Het werkingsgebied
In een vorige versie werd er een territoriale koppeling gemaakt tussen het werkingsgebied van het consultatiebureau en dat van het Huis van het Kind. Deze territoriale koppeling wordt losgelaten, maar de noodzakelijke aanwezigheid van de consulten in het samenwerkingsverband blijft behouden. Het betreffende artikel luidt nu als volgt:

“Elk Huis van het Kind heeft een uniek werkingsgebied, dat intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk vorm krijgt, met dien verstande dat het werkingsgebied de grenzen van de zorgregio niveau kleine stad niet overstijgt. Het werkingsgebied wordt vastgesteld door het samenwerkingsverband, die bij die keuze minimaal rekening houdt met de bepalingen, vermeld in artikel 10, tweede lid en artikel 12, paragraaf 1, eerste lid.”

5. Samenwerking met overlegplatformen
Er worden nu twee expliciete linken gelegd met overlegplatformen aan wie van de Huizen van het Kind verwacht wordt dat ze informatie over het verzamelde aanbod doorgeven zodat dit ruim kenbaar gemaakt kan worden: Het Lokaal Overleg Kinderopvang en het Intersectoraal Overleg Jeugdhulp.

Ondersteuning en inspirerende voorbeelden

Een Huis van het Kind kan je vormgeven op eigen tempo en met veel aandacht voor het lokaal verhaal. Er is een ondersteuningstraject met verschillende partners opgestart. Breng zelf ook je expertise in of maak je initiatieven kenbaar. Mailen kan naar info@huisvanhetkind.beLees hier het pdf persbericht van de minister .
Bekijk hier het pdf definitieve decreet .